Gaelcholaiste_Mhuire

Polasaithe na Scoile/School Policies

Polasaí Iontrála Admissions Policy
Frith-Bhulaíocht Anti-Bullying
Úsáid substaintí Substance Use
Polasaí Riachtanais Speisialta

Special Education Needs Policy

 

Polasaí Cumarsáide

Communications Policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Statement

“The school seeks to create a caring environment, in which Christian values permeate all aspects of school life and, in which, the school community find fulfilment .”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaelcholáiste Mhuire (A.G.), An Mhainistir Thuaidh   Admissions Policy

Click here to download a copy of our new admissions policy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gaelcholáiste Mhuire (A.G.) An Mhainistir Thuaidh is a Catholic Co educational Secondary School under the trusteeship of ERST where pupils are taught through the medium of Irish.

The school supports the principle of inclusiveness and endeavours to base its teaching on the example of the gospels and on the principles and Christian example of Blessed Éamonn Rís, the founder of the Christian Brothers.

 

 

The five characteristics of an Edmund Rice school underpin the operation of Gaelcholáiste Mhuire(A.G.), namely:

  • Nurturing faith, Christian spirituality and Gospel-based values,
  • Promoting partnership,
  • Excellence in teaching and learning,
  • Creating a caring school community,
  • Inspiring transformational leadership.

 

 

The school believes in the vital importance of good relationships between teachers, students and parents. The school recognises the need for the on-going professional development of its staff to meet the challenge of a changing world and to meet the needs of its pupils.

The school endeavours and aspires to:

  • assist the pupils to develop a sense of responsibility towards their faith.
  • promote academic excellence to the full potential of each individual pupil .
  • encourage the growth of self-esteem and confidence through the development of the whole person.

•  foster the use of the Irish language by pupils.

•  recognise the needs of all pupils and cater for these in a meaningful way.

•  create an environment in which the pupils grow in maturity and generosity.

•  equip pupils with life-skills and develop leadership qualities.

•  provide pupils with opportunities to live their faith.

•  provide an opportunity for the physical development of each pupil.

 

  Bullaíocht

Glaotar ‘Bullaíocht’ ar aon iompar a chuireann isteach ar dhuine eile agus a dhéanann duine mí-chompordach i slí ar bith. Is é bullaíocht ann ná ionsaí leanúnach le focal, go siceolaíochtúil nó go fisiciúil ag duine nó grúpa i gcoinne duine/daoine eile. Tá sé de cheart ag gach aon dalta a saol/a shaol a chaitheamh ar scoil gan aon chur isteach ó dhuine ar bith eile in aon slí.

Níl aon cheart ag baint le bullaíocht agus ní cheadaíonn an scoil í in aon slí. Tá múinteoirí ag brath ar na tuismitheoirí/caomhnóirí chun eolas ar aon bhullaíocht nó mí-chompord a chur in iúil d’údaráis na scoile chomh luath agus a tharlaíonn a leithéid.

Tá sé tábhachtach go dtuigeann daltaí agus tuismitheoirí na dualgaisí agus na freagrachtaí atá orthu i leith na faidhbe seo. Caithfidh múinteoirí a bheith san airdeall freisin agus ag faire amach ina ranganna féin chun comharthaí bullaíochta a aithint, mar shampla:
-saghas leisce nó eagla ar dhalta freagairt os ard sa rang
-freagra a tharraingíonn gáire nó fonóid ón ngrúpa
-duine ar an imeall
-cóta nó mála an duine céanna á chur i bhfolach & rl.

Múinteoirí
Táimidne mar mhúinteoirí an-chúramach go gcuirimid i gcónaí le fás agus le feabhas iomláineacht an duine ó thaobh féinmhuiníne de. Mar sin, táimid thar a bheith cúramach nach mbíonn bullaíocht ar siúl againne:
-nach ndéanaimid ainmneacha nó leasainmneacha a ghlaoch ar éinne
-nach mbímid searbhasach le daltaí
-go nglaoimid ar na daltaí trí ainm baiste a úsáid seachas an sloinne amháin
-nach ndéanaimid aon tagairt do dheartháireacha/deirfiúracha nó a gclann
-go mbímid cúramach nach níslímid feinmhuinín an duine trí í/é a ísliú/laghdú os comhair an ranga
-go ndéanaimid an iompar/neamhiarracht a dheighilt ón duine féin
-go gcothaímid féinmheas i gcónaí
Nuair a fhaigheann aon mhúinteoir amach faoina leithéid, déan deimhin de go mbíonn a fhios ag an bPríomhoide. Tá ar an airíoc agus glantóirí a bheith san airdeall ó thaobh seo de freisin.

Modhanna chun deighleáil le bullaíocht má cheaptar go bhfuil bullaíocht ar siúl
1. Déan iarracht a chinntiú go bhfuil bullaíocht ar siúl
2. Cinntigh an rud mór, rialta é, nó rud beag annamhach é
3. Déan straitéis amach chun deighleáil leis agus cuir fios ar na tuistí
4. Tar éis an straitéis a úsáid, déan monatóireacht air go rialta chun a chinntiú go bhfuil deireadh tagtha leis
5. Déan seiceáil le tuistí go bhfuil gach rud i gceart go rialta nó iarr orthu teagmháil a dhéanamh linn má tá orainn iad a tharraingt isteach sa scéal.

Straitéisí i gcoinne bullaíochta
A. Bíonn cruinniú pearsanta ag Príomhoide na scoile le tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus na daltaí roimh teacht isteach sa scoil sa chéad bhliain.
Sa chruinniú sin míníonn an Príomhoide:
i. an tábhacht atá le sárú na bullaíochta ar scoil
ii. cad is bullaíocht ann
iii. freagracht an dalta agus an tuiste/caomhnóra i leith na bullaíochta
iv. an tábhacht atá ann go mbíonn gach dalta ag faire amach do gach dalta eile
v. go bhfuil sé tábhachtach go bhfanan an dalta féin amach as aon sórt bullaíochta

B. Páirt Rang Múinteoirí. Tús na scoil bliana.
i. Míníonn an rang múinteoir cad is bullaíocht ann
ii. Míníonn an rang múinteoir an tábhacht atá ann le dea-iompar, ómós dá chéil, spiorad an ranga, easpa bullaíochta in aon rang.
iii. Míníonn sé/sí go gcuireann bullaíocht isteach go mór ar dhaltaí éagsúla agus gur féidir leis saol scoile dalta a loit agus féin mhuinín an duine a scrios
iv. Bunaíonn sé/sí straitéisí chun deimhin a dhéanamh de go dtagann ocáidí bullaíochta chun solais má tá siad ann.

TOP OF PAGE

 


Bullying

Any conduct that upsets another person or any conduct that makes another person uncomfortable, is called bullying. Bullying is a continuous attack with words, psychologically or physically, by a person or a group against a person/persons.

Every pupil has the right to spend her/his time in school without interference in any form from any other person.

Bullying is always wrong and bullying in any form is forbidden by the school. The teachers depend on parents/guardians to inform the school authorities of any bullying or discomfort as soon as it occurs. It is important that pupils and parents understand the duties and the responsibilities that they have regarding this problem. Teachers must be always on the alert and also must be on the lookout for signs of bullying in their own classes, e.g.
-a pupil reluctant or fearful of answering aloud in class
-a pupil that attracts laughter or mocking from the group
-a pupil marginalised
-a coat of a school bag of the same pupil being hidden continuously etc.

Teachers
Teachers must always be very careful to assist with the development and with the whole improvement of the person from the point og view of self-confidence. Therefore we must be very careful that we do not involve ourselves in bullying.
-that we do not call pupils names or nicknames
-that we are not sarcastic to pupils
-that we use the Christian name of the pupil instead of a surname
-that we make no reference to brothers/sisters or their family
-that we are careful not to reduce the self-confidence of the person by demeaning her/him in front of the class
-that we separate the conduct/lack of effort from the person herself/himself
that we always encourage self-esteem

Once a teacher is aware of any form of bullying, it is imperative to inform the Principal. The caretaker and the cleaning staff must also be vigilant and aware to this problem.

Methods to deal with bullying if suspected
1. attempt to confirm that bullying is occurring
2. confirm if it is major and regular, or something small and rare
3. the teacher(s) involved make out a strategy to deal with the situation and send for the parents
4. having used the strategy to deal with the situation, monitor the situation regularly to confirm that the bullying has stopped
5. check with the parents regularly or ask them to call in if we feel it necessary to involve them in the situation

Strategies against bullying

A. The Principal of the school personally meets with parents/guardians and pupils before the pupils enter first year in the school. At that meeting the Principal explains;
i. the importance of overcoming bullying in school
ii. what bullying is
iii. the responsibility of the pupil and the parents/guardians with regard to bullying from the point of view of recognising it and bringing it into the open
iv. the importance of each pupil taking care of their fellow pupils
v. it is important that the pupil does not involve herself/himself in any form of bullying

B. The participation of the class teacher at the beginning of the school year
i. the class teacher explains bullying
ii. the class teacher explains the importance of good conduct, respect for one another, class spirit, absence of bullying in any class
iii. she/he explains that bullying affects greatly certain pupils and that bullying can ruin a pupil’s life and can destroy the self-confidence of the person
iv. she/he develops strategies to make sure that occurrences of bullying are brought to light if they exist

TOP OF PAGE

Substance Use

Gaelcholáiste Mhuire A.G. is committed to the well-being, care and protection of the whole school community. The school’s mission statement underpins and informs the following policy on substance use.

This policy has been formulated by representatives of the whole school community (staff, students, parents, and the Board of Management) in accordance with Guidelines from the Department of Education and Science and the National Drugs Strategy 2001-2008. It applies to all school related activities and to the whole school community.

We recognise that legal and illegal substances e.g. alcohol, tobacco, illegal drugs etc. are available in the local community and that the school may have drug incidents, which need to be handled in a consistent and sensitive way. This policy seeks to enable this by offering guidance and procedures to the school community for dealing with drug related incidents. It acknowledges the important role the school plays in drug education.

Upon its adoption, copies of this policy will be available to the whole school community from the school office. It will be given to all new staff, new students and their parents.

In this policy, the term ‘drug’ denotes ‘any substance which changes the body functions, mentally, physically or emotionally’ and includes:

 Alcohol
 Tobacco
 Medecines
 Over the counter remedies, e.g. paracetamol etc
 Illegal drugs
 Solvents, e.g. glue, tippex etc.
 Cleaning agents
 Gases
 Aerosols
 Laboratory chemicals
 Performance enhancing substances

This is not an exhaustive list

This policy is focused on 4 key areas:

1. Drug education
2. Managing drug related incidents
3. Training and staff development
4. Monitoring, review and evaluation

1. Drug Education

Our education aims in relation to drug education are:
 To increase the self-esteem and confidence of students
 To equip students with personal and social skills
 To enable students to make informed, healthy and responsible choices
 To provide honest and age appropriate information on drugs

These aims will be met through the following:
 Social, Personal and Health Education (SPHE) and Religious Education (RE)
 All teachers involved in SPHE and RE will be given the opportunity to avail of in-service training.
 The Pastoral Care system will seek to support these aims
 All staff will be offered in-service training on Drugs and Drugs Awareness
 The school will endeavour to provide Drug Awareness Information for students by organising Drug Awareness Sessions which will involve the use of outside speakers if available
 Parents will be made aware of the school’s substance use policy through information meetings and the use of outside speakers if available


2. Managing Drug Related Incidents

Drug related incidents might involve the following:

Drug related emergencies when the person may be unconscious
Possession of a legal/illegal drug on the school premises, on the way to or from school, or on a school-related activity
Selling/supplying legal/illegal drugs on the school premises, on the way to or from school or on a school-related activity
Suspicion of drug use, possession or dealing
Intoxication/unusual behaviour
Disclosure by another person/seeking help from a member of staff
Legal/illegal drug paraphernalia found on school property

The School Approach

The school community needs to be aware of and alert for the signs of drug use and changes in behaviour. All incidents will be assessed individually. Due care will be taken to discern between allegation, suspicion and direct evidence of drug use.

We acknowledge that in all situations involving drugs, there needs to be a balance between the needs of the student, the needs of the school community and the reputation of the school. Disciplinary procedures will be followed if the Code of Behaviour and Discipline has been breached (see Code of Behaviour and Discipline). Serious breaches may result in expulsion.

Confidentiality

On Health and Safety Grounds, total confidentiality cannot always be offered to a person who disclosed a drug-related incident. However, every effort will be made to protect the identity of the source of information. It is important in all suspected or confirmed drug incidents that a limited number of people are involved in managing the incident. Information will be restricted to the Principal, Deputy Principal, Guidance Counsellor and persons directly involved in the case and only disclosed on a strict ‘need to know’ basis. Parents will be informed of all drug-related incidents including intoxication/unusual behaviour/suspicion of drug use etc.

Procedures for Managing Drug-Related Incidents

1. Assess the situation. In the event of a medical emergency, seek medical assistance and if possible do not leave the person on his/her own. Contact a parent/guardian/close relative and inform them that medical assistance has been sought
2. Taking relevant precautions remove drugs and drug paraphernalia if found, to the Principal’s Office, the Deputy Principal’s Office or another safe place and seek medical assistance.
3. Report the incident to the Principal/Deputy Principal who will investigate (see Confidentiality above) and record the facts of the case (see Incident Report Form)
4. The Principal/Deputy Principal will inform parents/guardians of the outcome of the investigation and will inform the Gardaí if there are illegal drugs involved. During extra-curricular of intra-curricular activities, the teacher in charge will assume these duties
5. The Principal/Deputy Principal will arrange a meeting with parents/guardians/Gardaí/JLO and other relevant parties
6. With due regard for the Health and Safety of all students and to employer Health and Safety responsibilities care will be taken in deciding on the balance between a pastoral and a disciplinary response to a drug related incident. Where appropriate, referral to counselling services may be offered/recommended. Sanctions may be applied as per the Code of Behaviour and Discipline. Students and their parents have the right to appeal a decision to the Board of Management
7. The Principal/Deputy Principal or a nominated spokesperson will handle all media queries. The school will not comment on individual cases but will refer to the school policy and the procedures in place to manage any drug-related incident

Training and Staff Development

All staff will be offered drug information and awareness training and first-aid training. The school will provide opportunities for parents to attend drug information sessions. The school will offer all of its students drug education within the context of their SPHE classes.

Monitoring, Review and Evaluation

 The policy will be reviewed every 3 years
 Ongoing review and evaluation will take cognisance of changing information and legislation, development in the school and feedback from parents/guardians, teachers and students
 The policy may be revised as necessary in the light of such reviews

TOP OF PAGE

Polasaí Cumarsáide

Tinreamh

Táthar ag súil go ndéanfaidh na tuistí teagmháil leis an scoil roimh 10:30 r.n. chun neamhláithreacht an dalta a mhíniú. Ar chaoi eile, ba chóir do tuistí nóta a thabhairt don dalta nó teachtaireacht a chur sa dialann scoile nuair a fhilleann sé/sí ar scoil, ag míniú an neamhláithreacht.

Má bhíonn dalta as láthair ar feadh tréimhse 3 lá agus muna ndéanann na tuistí teagmháil leis an scoil, go hiondúil, déanann an scoil teagmháil leis na tuistí chun cúis an neamhláithreacht a aimsiú.

Coinní Leighis/Eile

Ba chóir do na tuistí a leithéid a chur in iúl don scoil, roimh ré, más féidir, trí glaoch gutháin, nóta nó teachtaireacht. Tá ar na daltaí an ‘leabhar’ speisisalta a shíniú gach am a bhfuil an scoil á fhágáil acu.

Freastal ar Imeachtaí Scoile

Cuirtear an t-eolas ar fáil do dhaltaí agus tuistí roimh ré, agus táthar ag súil le toiliú scríofa na tuismitheoirí nuair a dhéantar cinneadh go bhfuil gá lena leithéid.

Féilire Scoile

Chomh luath agus is féidir sa bhliain acadúil, cuireann an scoil sonraí an Fhéilire Bliana agus tréimhsí na laethanta saoire ar fáil do dhaltaí/tuistí.

Má dhéanann an scoil cinneadh leath-lá gan choinne a thabhairt nó ranganna a scaoileadh níos luaithe gan choinne, déantar gach iarracht an t-eolas a thabhairt do dhaltaí/tuistí roimh ré.

Cruinnithe Tuistí/Foirne

Chomh luath agus is féidir sa bhliain acadúil, cuirtear sonraí na gCruinnithe Tuistí/Foirne atá leagtha amach don bhliain acadúil sin ar fáil do thuistí/daltaí. Cuirtear meabhrúchán scríofa chuig na tuistí níos cóngaraí don chruinniu a bhaineann lena mac/iníon.

Torthaí Scrúdaithe

Dáiltear torthaí scrúdaithe na hArdteistiméireachta/Teastais Shóisearaigh, go pearsanta, ar na daltaí.

Tugtar torthaí na Nollag/Réamh Scrúdaithe/Samhraidh chuig tuistí. Muna bhfaigheann tuismitheoir torthaí, do chúis ar bith, laistigh de thréimhse réasúnta ama, ba chóir don tuismitheoir sin teagmháil leis an scoil chun teacht ar chóip breise.

Dul Chun Cinn/Iompar Dhalta

Is féidir leis na tuistí teagmháil a dhéanamh leis an scoil uait ar bith I rith na scoilbhliana chun teacht ar shonraí dul chun cinn/iompar dhalta.

Ó am go céile, d’fhéadfadh an scoil teagmháil a dhéanamh le tuistí maidir le dul chun cinn/iompar dhalta.

Smachtbhannaí

Cuirtear sonraí coimeáda in iúl do thuistí roimh ré.

Déanann an scoil teagmháil le tuistí, nuair atá sé de thuairim aici go dtuillfidh easpa iarrachta/iompar an dhalta smachtbhannaí níos troime m.s. fionraíocht sa todhchaí muna ndéanann na tuistí gníomhú leigheasta.

Déanann an scoil teagmháil le tuistí, chomh luath agus is féidir, nuair atá dalta le cur ar fionraí, agus níl sé de chead ag an dalta sin filleadh ar ranganna – i ndiaidh an tréimhse fionraíochta – muna ndéanann na tuistí agus an dalta teagmhail leis an bPríomhoide/Leas Phríomhoide chun iompar an dalta sa tochchaí a phlé.

Dáileadh Comhfhreagras

Dáiltear gach comhfhreagras/cumarsáid a bhaineann leis an mBord Bainistíochta, Foireann Teagaisc, Cumann na dTuistí nó Comhairle na Mac-Léinn láithreach. Cuirtear ciorcláir na Roinne Oideachais agus Eolaíochta i gcomhad agus d’fhéadfadh baill an Bhoird Bainistíochta nó Cumann na dTuistí iad a iniúchadh ag am ar bith.

TOP OF PAGE

Communications Policy


Attendance

Parents are expected to contact the school before 10:30 a.m. with reason for the pupil’s absence. On the pupil’s return to school, the parents should provide the pupil with a note giving reason for absence.

If a pupil is absent for a period of 3 days and if the parents have not contacted the school, the school, normally contacts the parents requesting reasons for absence.

Medical/Other Appointments

Parents are requested to inform the school in advance, in so far as possible, by means of telephone call, note of memo. If a pupil requires to leave the school for any reason, he/she must sign the ‘out’ book.

Attendance at School Related Activities

Pupils and parents are informed in advance and parental written consent, where deemed necessary, is expected.

School Calendar

As early as possible in the Academic year, the school provides pupils/parents with details of the School Calendar and school holiday periods.

Details of any unscheduled half-day/early release from classes are communicated to pupils/parents in advance, in so far as possible.

Parent-Teacher Meetings

As early as possible in the Academic Year, parents/pupils are given details of Parent/Teacher meetings planned for that Academic year. A written reminder is sent to parents nearer the particular meeting relevant to their son/daughter.

Examination Results

Leaving/Junior Certificate results are handed individually to pupils.

Results of Christmas, Pre-Examinations, and Summer examinations are given to parents. If for any reason a parent fails to receive examination results, within a reasonable period of time after publication, that parent should contact the school for a further copy.

Student Progress/Behaviour

Parents can contact the school at any time during the Academic Year, requesting details of pupil’s progress/behaviour.

The school, from time to time, may contact the parents concerning pupil’s behaviour/performance/progress etc.

Sanctions

Parents are informed in advance of detention details

Parents are informed when a pupil’s lack of effort, behaviour etc. seems certain to warrant heavy sanctions, e.g. suspension, at some future date unless corrective action is taken by parents.

Parents are informed when a pupil is to be suspended and that pupil cannot return to class after the suspension period unless the parents and pupil have made contact with the Principal/Vice-Principal to discuss future conduct.

Distribution of Correspondence

All correspondence/communications relevant to Board of Management, Foireann Scoile, Parents and Students’ Council is distributed upon receipt. Department circulars are kept on file and may be viewed by Parents’ Association or Board of Management members.

TOP OF PAGE

 

 

 

  [Home] [Nuacht] [Guests] [Contact] [Gallery]